Ez az oldal cookie-kat (sütiket) használ a felhasználói élmény javítására. Az oldal használatával beleegyezik a cookie-k használatába.
Menü

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A LONDRA GROUP Kft. adatkezelési tájékoztatója


Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse LONDRA GROUP Kft. 3360, Heves Gyöngyösi út 117.(a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, amelyet a LONDRA GROUP Kft. magára nézve kötelezőnek tart.

A jelen Tájékoztató Társaság által üzemeltetett www.olaj-olajszuro.hu webshopról/honlapról történő megrendelések és a megrendelések teljesítésével összefüggésben a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

A Személyes adatok kezelése a hatályos magyar jogszabályok és az Európai Unió vonatkozó jogszabályi rendelkezései alapján történik.

Jelen Tájékoztató értelmében a LONDRA GROUP Kft. az, aki az Adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza, a Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybe vétele esetén a Társaság Adatkezelőnek minősül.

Az adatkezelő adatai:

LONDRA GROUP Kft. adatai:
Teljes név: Londra Group Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3360, Heves. Gyöngyösi út 117.
Cégjegyzékszám: 10-09-036683
nyilvántartó cégbíróság: Egri Törvényszéki Cégbíróság
adószám: 26252070-2-10

A LONDRA GROUP Kft. Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

Jelen tájékoztató értelmében Személyes adat vagy adat bármilyen olyan adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik. Adatfeldolgozó az a szolgáltató, aki a LONDRA GROUP Kft. nevében Személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások igénybevétele esetében az Adatfeldolgozó a jelen tájékoztatóban megjelölt MPL Magyar Posta Zrt.  Felhasználó az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja a jelen Tájékoztatóban felsorolt adatait. A LONDRA GROUP Kft. által elérhető Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – Külső szolgáltatót vehet igénybe, melyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik a LONDRA GROUP Kft. részére Személyes adatokat továbbíthatnak.

A Társaság Személyes adatot csak csak a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezel.

A Társaság által üzemeltetett Kenőanyag és Autófelszerelés webáruház www.olaj-olajszuro.hu webshop/ honlap  bárki által látogatható személyes adat megadása nélkül is.

Az adatkezelést a Társaság a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli, az adatkezelés kezdete az adatok megadásával/ regisztrációval történik és az adatok törléséig, az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetve a törvényben meghatározott egyéb időpontig tart.

Kezelt és gyűjtött adatok köre:

A Felhasználó önkéntes döntése alapján a LONDRA GROUP Kft. a www.olaj-olajszuro.hu webshopon/ honlapon keresztül elérhető Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: – név, lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím.
A LONDRA GROUP Kft. az általa lebonyolított eseti nyereményjátékok körében az alábbi Személyes adatokat kezeli: név, cím, e-mail, telefonszám.
A webshop szolgáltatáshoz kapcsolódóan a LONDRA GROUP Kft. kezelheti továbbá a következő Személyes adatokat: név, lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, valamint a számlázáshoz a Felhasználó által megadott számlázási névre és címre vonatkozó Személyes adatokat, és a megvásárolni kiválasztott termékekhez és a választott fizetési módhoz kapcsolódó Személyes adatokat is.

Az adatkezelés célja:

A LONDRA GROUP Kft. által folytatott Adatkezelések célja elsősorban - a Társaság üzleti tevékenységével összefüggő kapcsolattartás;
- a Felhasználó azonosítása;
- a Felhasználóval való kapcsolattartás;
- egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése; közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresések (például hírlevelek küldése stb.);
- a Felhasználó által generált tartalmak közzétételéhez tárhely biztosítása (hozzászólás, fórum stb.); - egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
- a webshop szolgáltatás igénybe vétele esetén esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;
- a LONDRA GROUP Kft. jogos érdekeinek érvényesítése.


Az adatok felhasználása és az adatok továbbítása: 

A LONDRA GROUP Kft. a fenti adatkezelési célok megvalósítása érdekében kezelhet Személyes adatokat. A LONDRA GROUP Kft. tájékoztatja Felhasználókat, hogy a megadott Személyes adatokat az előzőekben felsorolt céloktól eltérő célokra nem használja fel. A Személyes adatokat a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül nem adja tovább harmadik félnek, kivéve ha arra jogszabályi előírásnál fogva köteles. Az Adatkezelésre egyébként a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a www.olaj-olajszuro.hu oldal használata során általuk közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. 

A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés, vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.
A Szolgáltatások igénybevétele esetén az Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, valamint a Felhasználó által létrehozott szerződés megkötése, illetve teljesítése, A Felhasználó, mint vásárló a www.olaj-olajszuro.hu honlapon   történő regisztrációval vagy a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció, vagy az igénybe vétel során megadott Személyes adatait a Szolgáltató a megrendelés teljesítésére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja. 

A Társaság által kiállított bizonylaton szereplő Személyes adatokat a LONDRA GROUP Kft. a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezeli.

Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető.

A Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott adatok és a hozzájárulások tőle származnak és az adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá azért is, hogy a megadott adatok felhasználásával kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást. Mindezekre tekintettel egy megadott e-mail címen, vagy a megadott adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta. Ha a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, az ezzel kapcsolatos felelősség őt terheli és a Társaság jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. 

A  LONDRA GROUP Kft. a kapott Személyes adatokat bizalmasan, a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli, azokat az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. 

Amennyiben az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni a Felhasználó által megadott Személyes adatokat, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A  LONDRA GROUP Kft. által kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, törléséről értesíti az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította, kivéve, ha az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az adatkezelés tartama:

A megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó az adott Szolgáltatásról le nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését, ebben az esetben a Személyes adat a Társaság rendszereiből törlődik. A Felhasználó a Személyes adatainak törlését a info@olaj-olajszuro.hu e-mail címre eljuttatott elektronikus levéllel vagy a weboldalon belépést követően tudja végrehajtani.Iletőleg postai úton, a Társaság székhelyére eljuttatott nyilatkozat formájában kérheti.

A LONDRA GROUP Kft. által szervezett nyereményjátékok résztvevőinek Személyes adatait LONDRA GROUP Kft. – kivéve, ha a Felhasználó egyéb célú adatkezeléshez is hozzájárult – az adott nyereményjáték végéig kezeli.

Marketing célból megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó kifejezetten nem kéri azok törlését. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést a LONDRA GROUP Kft. végrehajtja. 
Törlés helyett a LONDRA GROUP Kft. – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot a LONDRA GROUP Kft. mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

A Felhasználó jogai:

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy a LONDRA GROUP Kft. kezeli-e a Felhasználó Személyes adatát, és ha igen, akkor azt is kérheti, hogy az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést amit a weboldalon belépés után a személyes adatok letöltése menüpontban tudja letölteni. A Felhasználó felvilágosítást kérhet továbbá az adatkezelés céljáról, az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köréről, arról, hogy kik azok, akik a személyes adatait megkapták, vagy meg fogják kapni. Felvilágosítás kérhető az adatkezelés jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges Adatfeldolgozók nevéről és címéről, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről is.  A Felhasználó a tájékoztatást az info@olaj-olajszuro.hu .e-mail címre eljuttatott elektronikus levéllel illetőleg postai úton, a Társaság székhelyére eljuttatott levélben kérheti.

A Felhasználót megilleti az a jog, hogy a LONDRA GROUP Kft. által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását kérje, kérheti továbbá a hiányos Személyes adatok kiegészítését is.

Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok elektronikus levélben az info@olaj-olajszuro.hu e-mail címen, vagy a weboldalon való bejelentkezés után,illetve postai úton a Társaság székhelyére eljuttatott levélben módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Bizonyos esetekben a LONDRA GROUP Kft. az általa kezelt Személyes adatok törlését megtagadhatja. Olyankor kerülhet erre sor, ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; illetőleg a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, valamint a jogi igények előterjesztésének, érvényesítésének, illetve védelme érdekében.

Amennyiben a felhasználó kérelmére Személyes adatainak törlésére irányuló igényt az adatkezelő teljesíti a törlést követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

A LONDRA GROUP Kft. által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás a hírlevélben található linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén a LONDRA GROUP Kft. a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen a jelen adatvédelmi tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

Az Adatkezelő tájékoztatást ad arról is, hogy a Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat az alábbi elérhetőségeken: 
                            
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
telefon: +36-1-391-1400; 
Fax: +36-1-391-1410 
e-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu

Heves, 2018.05.24. Londra Group Kft. Kenőanyag és autófelszerelés webáruház